Przejdź do treści

RODO

Poufność danych osobowych i informacji

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  –  RODO 

 

A. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychoedukacji i Terapii „Quendi” Chorzów 41-500 ul. Ryszki 33/8

 

B. Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

 • Rezerwacji terminu wizyty,
 • Prowadzeniu terapii psychopedagogicznej,
 • Wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dowykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe,

C. Jakie dane należy przekazać Administratorowi?
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, ale niepodanie danych wymaganych w Kartotece Terapii spowoduje, że udział w terapii nie będzie możliwy.

 

D. Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane?
Kartoteka terapii, faktura VAT i inne dokumenty potwierdzające odbycie terapii (zaświadczenia, opinie) Administrator będzie przechowywał przez 6 lat liczone od końca roku, w

którym została wystawiona faktura VAT (chyba że przepisy prawa unijnego lub krajowego nakazują dalsze przechowywanie tych danych osobowych).


E. Odbiorcy Państwa danych: Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

 • Terapeutom prowadzącym,
 • Podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), doradcze, usługi prawne lub księgowe.

F. Państwa uprawnienia: mają Państwo prawo żądać od Administratora:

 • Udzielenia informacji, czy Administrator wykorzystuje Państwa dane, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • Sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli uważają Państwo, że są one błędne lub niepełne,
 • Przenoszenia danych do innego administratora lub wydania ich Państwu,
 • Usunięcia danych, które przetwarza Administrator,
  ograniczenia przetwarzania danych, które polega na tym, że Administrator nie może bez Państwa zgody dalej wykorzystywać danych, ale powinien je przechowywać.
 • Możliwość wycofania zgody: Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia terapii. Wycofanie zgody przed zakończeniem terapii uniemożliwi dalszy udział w procesie terapeutycznym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

G. Skarga do organu nadzorczego: Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, albo do innego właściwego organu ze względu na miejsce Państwa stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia naruszenia.


H. Zabezpieczenie danych: Administrator stosuje niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie.

 

rozdzielnik2_916